Speeltuin het Nieuwland

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZAAL

1. Algemene bepaling
1.1 Als verhuurder wordt bedoeld Stichting speeltuin het Nieuwland
1.2 Als huurder wordt bedoeld de partij die een huurovereenkomst wil aangaan met de verhuurder.
1.3 De huurder en diens gasten dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels van Stichting speeltuin het Nieuwland.
1.4 De verhuurder behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen, mits dit schriftelijk wordt medegedeeld aan de huurder, voordat deze de huurovereenkomst tekent. De oude voorwaarden zullen gelden, voor alle reeds getekende huurovereenkomsten.
1.5 De verhuurder behoudt zich het recht om de opgegeven zaal te wijzigen op basis van de verstrekte gegevens door de huurder, als hierdoor de veiligheid en/of lokale, regionale of landelijke- wettelijke bepalingen of regels in het geding komen.
1.6 De verhuurder behoudt zich het recht voor om beveiligingscamera's te gebruiken in de speeltuin en andere gemeenschappelijke ruimtes voor veiligheidsdoeleinden.
1.7 De beelden van deze beveiligingscamera's kunnen, indien nodig, worden gedeeld met de politie om te helpen bij het oplossen van eventuele incidenten of inbreuken op de wet.
2. Huurperiode
2.1 De huurperiode gaat in op de datum en tijd zoals vermeld in de huurovereenkomst en eindigt op de afgesproken einddatum en -tijd.
2.2 De verhuurder behoudt zich het recht om tot 24 uur voor de verhuurperiode de datum en tijd te wijzigen. De verhuurder zal de huurder hierover z.s.m. doch uiterlijk binnen 24 uur inlichten.
2.3 De verhuurder behoudt zich het recht om een bedrag van maximaal €250,-- in rekening te brengen, voor het niet nakomen van de afgesproken datum en tijd in de huurovereenkomst.
3. Betaling
3.1 De huurder betaalt een overeengekomen huurtarief zoals gespecificeerd in de huurovereenkomst. Eventuele bijkomende kosten worden apart vermeld.
3.2 De overeengekomen aanbetaling zal voldaan moeten worden zodra het huurcontract is ondertekend, tenzij anders overeengekomen.
3.3 De huurder verbindt zich ertoe om het volledige huurbedrag voorafgaand tot uiterlijk 1 week voor de huurperiode te betalen, tenzij anders overeengekomen.
3.4 Bij te late betaling kan de verhuurder rente en administratiekosten in rekening brengen of de huurovereenkomst nietig verklaren.
3.5 Indien er meer gasten aanwezig zijn dan het opgegeven aantal, wordt er een extra bedrag van € 25,-- per extra gast in rekening gebracht.
3.6 In geval er minder gasten aanwezig zijn dan het opgegeven aantal, wordt er geen restitutie verleend voor het verschil in bedrag.
4. Annulering
4.1 Bij annulering door de huurder na ondertekening van het huurcontract, tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode, zal 50% van het huurbedrag binnen 2 weken na annulering voldaan moeten worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2 Bij annulering door de huurder na ondertekening van het huurcontract, binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode, zal 100% van het huurbedrag binnen 2 weken voldaan moeten worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 De verhuurder behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren bij onvoorziene omstandigheden. In dit geval wordt het volledige huurbedrag terugbetaald.
4.4 Bij annulering door de huurder, zullen alle reeds ingekocht producten of artikelen door de verhuurder in rekening gebracht worden bij de huurder. De reeds ingekochte producten en artikelen blijven eigendom van de verhuurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5. Aansprakelijkheid
5.1 De huurovereenkomst is leidend voor de gemaakt afspraken. De verhuurde is verantwoordelijke voor het nakomen van deze afspraken. Het niet nakomen van deze afspraken, kan resulteren in extra kosten die van toepassing zijn op de niet nagekomen afspraken.
5.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of schade aan eigendommen van de huurder of gasten tijdens de huurperiode.
5.3 De huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag van alle aanwezige gasten en moet voldoen aan alle geldende wetten en regels.
5.4 De verhuurder is niet verantwoordelijk en aansprakelijk tijdens de huurperiode voor boetes, sancties, of het vroegtijdig beëindigen van de huurperiode m.b.t. de lokale, regionale of landelijke- wettelijke bepalingen of regels m.b.t. geluidsoverlast, agressie, vandalisme, gebruik van alcohol of verbodenmiddelen. Elke ontvangen boete door de verhuurder, ten tijde van de huurperiode, zullen te alle tijden in rekening gebracht worden bij de huurder.
5.5 De zaal mag alleen worden gebruikt voor het doel dat in de huurovereenkomst is aangegeven. Elk ander gebruik vereist schriftelijke goedkeuring van de verhuurder. Elk ander gebruik welke niet schriftelijk zijn goedgekeurd door de verhuurder, kan resulteren in extra kosten die bovenop de overeengekomen huurprijs komen.
5.6 De huurder verbindt zich ertoe om de gehuurde zaal en bijbehorende faciliteiten in goede staat te houden en na afloop schoon en opgeruimd achter te laten, mits er voor gekozen is om de schoonmaak door de verhuurder te laten uitvoeren. Extra kosten zullen in rekening gebracht worden, als er niet voldaan wordt aan de gemaakte afspraken. Onder schoonmaken wordt verstaan vegen en dweilen van de vloer van de zaal en bijbehorende faciliteiten. Daarnaast moeten de wc’s, keuken en bar schoongemaakt worden.
5.7 De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de zaal of de eigendommen van de verhuurder en stemt ermee in de kosten voor reparatie of vervanging te dekken.
6. Toegang en beëindiging
6.1 De verhuurder behoudt zich het recht voor om toegang te hebben tot de zaal tijdens de huurperiode voor inspectie of onderhoud.
6.2 Bij schending van de huurovereenkomst of ongepast gedrag kan de verhuurder de overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder restitutie.
6.3 De huurder en gasten moeten z.s.m. dan wel uiterlijk binnen 30 minuten na het verstrijken van de huurperiode het terrein van de verhuurder hebben verlaten.
7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht, zoals onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de huurovereenkomst ernstig belemmeren, zoals natuurrampen, brand, overheidsmaatregelen, hebben beide partijen het recht om de huurovereenkomst te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid. Alle reeds gedane betalingen zullen 100% vergoed worden, met uitzondering van reeds ingekocht producten of artikelen. Deze zullen door de verhuurder in rekening gebracht worden bij de huurder. De reeds ingekochte producten en artikelen blijven eigendom van de verhuurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
7.2 Als de huurder geconfronteerd wordt met een sterftegeval van een naaste in de 1e graad (ouders, echtgenoot/echtgenote, kinderen), heeft de huurder het recht om de huurovereenkomst te annuleren. In dit geval wordt 50% van het totale huurbedrag, minus de aanbetaling, terugbetaald aan de huurder, met uitzondering van reeds ingekocht producten of artikelen. Deze zullen door de verhuurder in rekening gebracht worden bij de huurder. De reeds ingekochte producten en artikelen blijven eigendom van de verhuurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
8. Gedragsregels en Veiligheid
8.1 De huurder en daarmee zijn gasten, stemt ermee in om zich op het terrein en directe omgeving te gedragen volgens de geldende wetten en voorschriften en om fatsoenlijke en respectvolle omgangsvormen te handhaven.
8.2 Elke vorm van agressie, verbaal of fysiek, tegen medewerkers van de verhuurder, andere huurders, gasten of derden is ten strengste verboden. Bij dergelijk gedrag behoudt de verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen en de politie in te schakelen.
8.3 Vandalisme, beschadiging of diefstal van eigendommen van de verhuurder of andere aanwezigen is niet toegestaan. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en de kosten voor reparatie of vervanging. Bij dergelijk gedrag wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld en behoudt de verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen.
8.4 Het gebruik, bezit of verspreiden van verboden middelen, zoals drugs en andere illegale substanties, is strikt verboden. Indien er bewijs is van dergelijk gedrag, wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld en behoudt de verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen.
9. Geschillenregeling
9.1 In geval van een geschil tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huurovereenkomst of de naleving van deze algemene voorwaarden, dient de huurder die het geschil wenst aan te kaarten dit schriftelijk kenbaar te maken aan de verhuurder.
9.2 Het bestuur van de verhuurder zal binnen 4 weken na ontvangst van het schriftelijke geschil een schriftelijk besluit nemen en dit aan de betrokken partijen meedelen.
9.3 Indien de geschillenregeling in deze algemene voorwaarden niet voorziet, behoudt het bestuur van de verhuurder zich het recht voor om een bindende beslissing te nemen op basis van billijkheid en redelijkheid.
10. Overige bepalingen
10.1 Elke wijziging van de huurovereenkomst moet schriftelijk worden overeengekomen door beide partijen.
10.2 Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de huurovereenkomst.